ភីស៊ីធីស៊ី ២០២១ អាស៊ី

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ភីធីស៊ីស៊ីអាស៊ី ២០២១
លេខស្តង់របស់យើង៖ អ៊ី ៣- អិល ១៥
Otc.26 ~ 29 2021
មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិសៀងហៃថ្មី

https://ali7.infosalons.com.cn/reg/ptc21inv/exhinv/Invation/mainInfo?ExhID=1488b98a-6108-49be-aae2-6bd2cbc245fe&openid=ocobUvh01zq08dhJXlZ27C-PAyNM

 


ពេលវេលាប្រកាស៖ ខែកញ្ញា -១៧-២០២១