ធាតុជំនួសនៃធាតុតម្រងដែលបាននាំចូល

  • Substitutes Of The Imported Filter Elements

    ធាតុជំនួសនៃធាតុតម្រងដែលបាននាំចូល

    ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានអនុវត្តផលិតកម្មក្នុងស្រុកនូវស្នូលលេចធ្លាយនៃឧបករណ៍ធារាសាស្ត្រនាំចូលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតមួយចំនួនធាតុតម្រងត្រូវបានផលិតចេញពីសម្ភារៈសីតុណ្ហភាពនាំចូលសន្ទស្សន៍ដំណើរការនៃស្នូលលេចធ្លាយឈានដល់កម្រិតបរទេស ស្នូលទម្លាក់ស្រដៀងគ្នាដែលអាចជំនួសបានទាំងស្រុងនូវស្នូលលេចធ្លាយដែលនាំចូល។